Det behøver ikke være slik det er

02feb14

Det behøver ikke være slik det er
– Jeg har opp­da­get at det er så mange som ser det som sin opp­ga­ve å være et medie­po­li­ti, med egne stil­lings­in­struk­ser som det er nær­mest et kall å få leve i bak sine smart­te­le­fo­ner og data­skjer­mer. Der­for har ikke krist­ne medi­er noe gjen­nom­slag, hevder Jostein Krogedal.
Kir­ken er kjent for så mye rart. Mot kvin­ne­li­ge le­de­re. Ja til Is­rael. Nei til abort og ditt og datt.

Å følge med i krist­ne medi­er er jo ab­so­lutt ikke noe å an­be­fa­le med alle strøm­mer som dis­ku­te­res.

All­tid noen som er mot noe og mener noe så sterkt og med sånn over­be­vis­ning at det høres jo over­be­vi­sen­de og rett ut, selv om det ikke er det.

Sånn har det vært og vil sik­kert være frem­over.

Pro­ble­met med denne åpne dia­lo­gen er at man tror at det er det som er vik­tig.

Dis­ku­sjo­ner og unyt­tig prat pas­ser ikke på trykk i det of­fent­li­ge selv om sam­fun­net sier at det er det som er rett. Lære­sam­ta­ler må tas rundt bor­det med teo­lo­ge­ne og ho­ved­le­de­re og ikke i le­ser­inn­legg.

Kon­flik­ter og feil i or­ga­ni­sa­sjo­nen be­hø­ver ikke kom­men­te­res av alle og bret­tes ut for å finne en, nett­opp: «synde­bukk».

Jeg har opp­da­get at det er så mange som ser det som sin opp­ga­ve å være et medie­po­li­ti med egne stil­lings­in­struk­ser som det er nær­mest et kall å få leve i bak sine smart­te­le­fo­ner og data­skjer­mer. Der­for har ikke krist­ne medi­er noe gjen­nom­slag, for det ska­pes ikke mo­men­tum.

Mo­men­tum ska­pes når flere men­nes­ker går sam­men i en enhet frem mot noe de mener er vik­tig og er vil­li­ge til å stå opp for.

Noen tror at unge men­nes­ker ikke vil være i kir­ken. At ge­ne­ra­sjo­ne­ne som kom­mer er tapt. Det tror jeg ikke på. Frem­ti­den er gans­ke så lys når man ten­ker på unge men­nes­ker som vil for­and­re ver­den.

La oss ta de kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ne­ne før rea­lis­men og er­fa­rin­ge­ne blir for ster­ke og gi liv­e­ne inn­hold med vi­sjo­ner, Guds ord, le­der­skap og hen­sikt.

Om alle kir­ker be­stem­te seg for å lære noe av vår arv de siste par hund­re årene og ta den opp igjen, så er vi inne i et mo­men­tum.

Finn vi­sjo­nen og ver­di­ene og ikle de med nye me­to­der og ut­trykk som gjør det for­ståe­lig og at­trak­tivt for de neste ge­ne­ra­sjo­ne­ne.

Jeg har min bak­grunn i NLM. Jeg er takk­nem­lig for det. Det å lese min mors bok nå om beste­fars vei fra Kina til Tan­za­nia er sterk kost, men å tref­fe unge men­nes­ker fra NLM sist uke som star­ter nye fel­les­skap i Har­stad, var san­ne­lig en opp­vek­ker.

Hør her: tenk om vi alle fo­ku­ser­te på opp­dra­get og fant ut hva vi tror Gud har kalt oss til og hva man­da­tet er, og gikk med det. Vi kan for­and­re dette lan­det.

Nye fel­les­skap, nye kir­ker, nye le­de­re i sen­tra­le po­si­sjo­ner som leg­ger ned liv­e­ne sine ned for en hen­sikt og ikke makt eller grå­dig­het.

Våre gener som krist­ne i dette ny­de­li­ge lan­det må gjen­opp­da­ges.Få fyr i ga­ve­ne og po­ten­sia­let og gå med det.

Ikke gjør det så vans­ke­lig at det er kun de med dok­tor­grad som skjøn­ner det og at det er jour­na­lis­te­ne som set­ter dags­or­den.

2 Ti­mo­teus 1:6 «Der­for vil jeg minne deg om dette: La Guds nåde­gave i deg flam­me opp på nytt». Det betyr at det er ikke dødt, bare litt på vent.No Responses Yet to “Det behøver ikke være slik det er”

  1. Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: